UDRUŽENJA DERMATOVENEROLOGA SRBIJE

Skupština Udruženja dermatovenerologa Srbije, na svojoj sednici koja je održana dana 15. aprila 2016. godine, radi usklađivanja svojih opštih akata sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije'” broj 51/09 od 14.07.2009. godine), donosi novi:

STATUT

UDRUŽENjA DERMATOVENEROLOGA SRBIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje dermatovenerologa Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna i nevladina organizacija zasnovana na slobodi udruživanja, osnovana radi ostvarivanja zajedničkih i opštih ciljeva propisanih ovim Statutom u oblasti dermatovenerologije kao specijalističke grane medicine, u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju fizička lica, i to lekari specijalisti dermatovenerologije i lekari na specijalizaciji iz dermatovenerologije.

Član 2.

Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Pun naziv Udruženja je: Udruženje dermatovenerologa Srbije.

Pun naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Serbian Association of Dermatovenerologists.

Sedište Udruženja je u Beogradu.

Član 4.

Skraćeni naziv Udruženja na srpskom jeziku je: UDVS

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: SADV

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, prečnika 3 cm, koji po obodu sadrži tekst: „Udruženje dermatovenerologa Srbije, Beograd” na srpskom jeziku.

Član 6.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

II. CILJEVI UDRUŽENjA

Član 7.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Unapređenje dermatovenerologije;
 2. Briga o interesima dermatovenerologa i njihovom statusu u zdravstvenim ustanovama i drugim strukovnim i stručnim udruženjima;
 3. Koordiniranje i organizovanje naučnog rada na području dermatovenerologije;
 4. Organizovanje i koordiniranje svih vidova kontinuirane medicinke edukacije iz oblasti dermatovenerologije, i to: kongresa, simpozijuma, seminara, naučnih i stručnih sastanaka, stručnih kurseva, predavanja i stručnih i naučnih rasprava;
 5. Izdavanje potvrda o obavljenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, koje je Udruženje organizovalo;
 6. Davanje mišljenja u vezi sa drugim vidovima kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti dermatovenerologije čiji organizator nije udruženje;
 7. U cilju upoznavanja medicinske i šire javnosti sa svojim radom, naučnim i stručnim rezultatima rada svojih članova i drugih naučnih i stručnih radnika, te u cilju zadovoljavanja naučnih, stručnih obrazovnih, zdravstveno-vaspitnih i drugih potreba svojih članova, šire medicinske javnosti, kao i drugih građana, Udruženje organizuje svoju izdavačku delatnost koja se uređuje posebnim Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti, a u skladu sa postojećim zakonskim odredbama;
 8. U cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvijanja medicinske nauke kao i njene praktične primene izdaje stručno naučne i druge publikacije. Izdavanje naučno-stručnog časopisa Udruženja pod nazivom Serbian Journal of Dermatology and Venereology i drugih publikacija biće regulisano posebnim Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti;
 9. Predlaganje planova i programa nastave iz dermatovenerologije na svim nivoima obrazovanja, uključujući specijalizacije i uže specijalizacije;
 10. Saradnja sa fakultetima, akademijama nauka i srodnim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

III. ČLANSTVO U UDRUŽENjU

Član 8.

Redovni članovi Udruženja mogu biti svi dermatovenerolozi Srbije koji prihvate ciljeve Udruženja i redovno plaćaju članarinu. Članstvo u Udruženju se zasniva na osnovu prijave upućene Izvršnom odboru Udruženja u kojoj je, pored navedenih biografskih podataka i dokaza o položenom specijalističkom ispitu, sadržana i izjava o prihvatanju ciljeva, prava, obaveza i odgovornosti utvrđenih Statutom Udruženja. Ako Izvršni odbor prihvati prijavu iz prethodnog stava, obaveštava o tome u roku od 30 dana podnosioca prijave. U suprotnom slučaju, takođe u roku od 30 dana, izveštava podnosioca sa obrazloženjem svog stava, a na eventualnu žalbu podnosioca konačnu odluku o tom slučaju donosi Skupština Udruženja.

Članstvo lekara na specijalizaciji iz dermatovenerologije se ograničava na vreme koje odgovara dužini trajanja specijalizacije više jedna godina. Članstvo u Udruženju se zasniva na osnovu prijave upućene Izvršnom odboru Udruženja u kojoj je, pored navedenih biografskih podataka i dokaza o statusu lekara na specijalizaciji, sadržana i izjava o prihvatanju ciljeva, prava, obaveza i odgovornosti utvrđenih Statutom Udruženja.

Pridruženi članovi Udruženja mogu biti dermatovenerolozi iz drugih država. Za njihovo članstvo u Udruženju je, pored uslova propisanih za redovne članove, neophodna i preporuka 2 dermatologa – redovna člana Udruženja.

Počasni članovi Udruženja mogu biti istaknuti naučni radnici iz zemlje i inostranstva, a bira ih Izvršni Odbor Udruženja.

Pridruženi i počasni članovi Udruženja nemaju pravo glasa na Skupštini Udruženja.

Član 9.

Članovi Udruženja imaju prava:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja;
 • da učestvuju u radu Udruženja u skladu sa Statutom;
 • da budu redovno i potpuno informisani o radu Udruženja i njegovih tela;
 • da pokreću inicijativu i daju predloge u okviru ciljeva i zadataka Udruženja;
 • na povlastice prilikom učešća u programima kontinuirane medicinske edukacije koji su organizovani od strane Udruženja u smislu snižene kotizacije;
 • na redovno dobijanje časopisa Serbian Journal of Dermatology and Venereology bez materijalne nadoknade;
 • na nagrade predviđene i regulisane posebnim pravilnikom o nagrađivanju članova udruženja;
 • na moguće beneficije koje Udruženje ima u sklopu međunarodnih organizacija.

Član 10.

Članovi Udruženja imaju obaveze:

 • da izvršavaju ciljeve i zadatke Udruženja saglasno sa Statutom i odlukama organa Udruženja;
 • da se pridržavaju normativnih akata i odluka organa Udruženja;
 • da unapređuju rad Udruženja;
 • da plaćaju članarinu saglasno odlukama organa Udruženja.

Član 11.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • samovoljnim istupanjem;
 • neplaćanjem članarine više od godinu dana;
 • isključenjem zbog nepridržavanja ili kršenja odredbi ovog Statuta ili etičkih kodeksa i normi.

Prestanak članstva u slučajevima iz člana 11, stav 1, alineja 1. i 2. utvrđuje svojom odlukom Izvršni odbor.

Odluku o isključenju člana Udruženja iz Udruženja u slučajevima iz člana 11, alineja 3 ovog Statuta donosi Skupština tajnim glasanjem na svom redovnom zasedanju na predlog Predsednika, Izvršnog odbora, Etičkog odbora ili najmanje 30 članova Udruženja.

IV. ORGANI UDRUŽENjA I JAVNOST RADA

Član 12.

Organi Udruženja su Skupština, Predsednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Etički odbor.

Rad Udruženja i njegovih organa je javan. Javnost rada Udruženja se ostvaruje obaveštenjem članova i javnosti o radu Udruženja: preko internet stranice (sajta) Udruženja i sredstava javnog informisanja, a članovi se o radu, sticanju i raspolaganju sredstvima, obaveštavaju i na Skupštini Udruženja.

Član 13.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruženja.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna Skupština održava se najmanje jedan put godišnje po odluci Predsednika Udruženja.

Vanredna Skupština održava se na zahtev Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora, kao i na zahtev najmanje 30 članova Udruženja.

Član 14.

Skupština Udruženja:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava Predsednika, Potpredsednika, Generalnog sekretara, Blagajnika i članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaje Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 9. odlučuje o visini članarine.

Član 15.

Skupština punovažno radi kada je prisutno najmanje 30 članova Udruženja, a odluke donosi većinom prisutnih članova na sednici.

Član 16.

Skupštinu saziva i njom predsedava Predsednik Udruženja, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine, a u njegovom odsustvu ili po njegovom ovlašćenju Potpredsednik.

Član 17.

Izvršni odbor ima 7 članova.

Predsednik, Potpredsednik, Generalni sekretar i Blagajnik Udruženja su članovi Izvršnog Odbora po funkciji.

Sve članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruženja tajnim glasanjem.

Predsednik Udruženja je Predsednik Izvršnog odbora.

Potpredsednik Udruženja je naredni predsednik Udruženja, posle isteka mandata sadašnjeg predsednika Udruženja.

Predsednik Udruženja u prethodnom mandatu je automatski član Izvršnog odbora Udruženja u toku mandata sadašnjeg predsednika Udruženja.

Član 18.

Izvršni odbor bira se na četiri godine. Isto lice može biti izabrano u Izvršni odbor najviše za dva uzastopna mandata.

Član 19.

Izvršni odbor:

 • izvršava programe rada koje je donela Skupština Udruženja;
 • predlaže Skupštini članove radnih tela Udruženja (komisija, odbora, radnih grupa i sl.);
 • priprema materijale za rad Skupštine;
 • donosi i izvršava odluke o korišćenju sredstava Udruženja prema materijalno-finansijskom planu koji usvoji Skupština Udruženja.

Član 20.

Izvršni odbor odlučuje o organizaciji rada Izvršnog odbora i podeli odgovornosti između članova Izvršnog odbora, a odluku donosi većinom glasova.

Član 21.

Nadzorni odbor:

 • ima Predsednika i dva člana koje bira Skupština Udruženja na vreme od 4 godine. Skupština Udruženja može razrešiti Nadzorni odbor i pre isteka vremena na koje je izabran;
 • kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja;
 • prati primenu Statuta i drugih normativnih akata Udruženja i njihovu usaglašenost sa Ustavom i Zakonom;
 • o svom radu i nalazima obaveštava Skupštinu Udruženja i Predsednika Udruženja.

Član 22.

Predsednika, Potpredsednika, Generalnog sekretara i Blagajnika Udruženja bira Skupština na vreme od 4 godine na redovno zakazanoj sednici i na kojoj za njihov izbor tajnim glasanjem, prostom većinom glasova. Skupština može razrešiti Predsednika, Potpredsednika, Generalnog sekretara i Blagajnika Udruženja i pre isteka vremena na koje su izabrani na redovno zakazanoj sednici i na kojoj za njihovo razrešenje tajnim glasanjem, prostom većinom glasova.

Isto lice ne može da bude predsednik ili potpredsednik Udruženja u dva uzastopna mandata.

Član 23.

Predsednik predstavlja i zastupa Udruženje, saziva Skupštinu Udruženja i predsedava joj, saziva Izvršni odbor Udruženja i predsedava mu, stara se o sprovođenju odluka Skupštine i vrši druga prava i dužnosti saglasno Statutu i drugim normativnim aktima Udruženja.

Potpredsednik zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti da obavlja ovu funkciju i vrši druge poslove koje mu poveri Predsednik Udruženja.

Generalni sekretar izvršava zaključke Izvršnog Odbora, stara se o izvršenju finansijskog plana i vrši druge poslove koje mu povere Skupština i drugi organi Udruženja.

Član 24.

Etički odbor ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Udruženja na vreme od 4 godine. Skupština udruženja može razrešiti članove Etičkog odbora i pre isteka vremena za koje su izabrani. Isto lice može biti izabrano u Etički komitet najviše za dva uzastopna mandata.

Etički odbor:

 • razmatra eventualne prigovore na rad ili ponašanje članova Udruženja,
 • kontroliše kvalitet stručnog rada i etiku članova Udruženja i daje predloge za njihovo isključivanje;
 • Etički odbor ima pravo da samostalno pokrene postupak o isključenju člana Udruženja ako njegova aktivnost u Udruženju bitno narušava Statut udruženja i profesionalnu etiku;
 • o svom radu i nalazima obaveštava Skupštinu Udruženja i Predsednika Udruženja.

V. FINANSIJSKO POSLOVANjE

Član 25.

Za svoju delatnost u ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom,

Udruženje pribavlja materijalno-finansijska sredstva:

 • od članarine članova Udruženja;
 • od dobrovoljnih priloga, poklona, sponzorstva,
 • od prihoda koji se ostvaruju na kursevima kontinuirane medicinske edukacije,
 • od kotizacija za učešće na stručnim skupovima koje organizuje Udruženje,
 • i iz drugih izvora saglasno propisima.

Član 26.

Skupština Udruženja usvaja završni račun sa izveštajem o materijalno-finansijskom poslovanju.

Ovlašćenja za potpisivanje finansijskih dokumenata kojima se obavezuje Udruženje imaju Predsednik i/ili Generalni sekretar Udruženja.

VI. NAČINI ORGANIZOVANjA UDRUŽENjA

Član 27.

Udruženje osniva stručne sekcije čiji se način osnivanja utvrđuje posebnom odlukom Skupštine.

VII. UDRUŽIVANjE UDRUŽENJA U DRUGE ASOCIJACIJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Član 28.

Skupština na predlog Izvršnog Odbora glasanjem odlučuje o stupanju Udruženja u asocijacije i donosi druge odluke o udruživanju u zemlji i o učlanjivanju u međunarodne organizacije, prostom većinom glasova.

VIII. IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 29.

Izmene i dopune Statuta mogu predložiti Predsednik Udruženja, Izvršni odbor ili najmanje 30 članova Udruženja.

Izmene i dopune Statuta usvaja Skupština na redovno ili vanredno zakazanoj sednici kvalifikovanom većinom od 2/3 ukupnog broja svih članova Udruženja, lično prisutnih ili preko ovlašćenih predstavnika predstavljenih članova.

IX. PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

Član 30.

Udruženje može prestati sa radom Odlukom Skupštine Udruženja, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Odluku o prestanku rada Skupština donosi kvalifikovanom većinom od najmanje 2/3 ukupnog broja svih članova udruženja, lično prisutnih ili preko ovlašćenih predstavnika predstavljenih članova.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Skupština će odlukom o prestanku rada Udruženja odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Ako u slučaju donošenja odluke iz 2. stava ovoga člana nije moguće postupiti na način iz 3. stava ovoga člana, imovina Udruženja postoje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište Udruženja.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući

SKUPŠTINE UDRUŽENjA

DERMATOVENEROLOGA SRBIJE

Doc. dr Željko Mijušković